top of page

Ondernemingsgegevens

SparkUp Coaching

Reinhilde Mullenders

Vekestraat 26, 1982 Elewijt
SparkUpCoaching@gmail.comBTW BE0771.807.917
IBAN BE78001911539186
 

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn geldig voor alle klanten, leveranciers en derden, die al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met  Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching.

De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage bij de overeenkomst en specifiek voor wat de betalingsmodaliteiten betreft bij de facturen van Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand gewezen.


Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching aanvaard zijn.
 

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

2.1. De door Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching gemaakte offertes zijn geldig gedurende 90 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW (tenzij anders vermeld).
Indien de aanvaarding van de offerte, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Reinhilde Mullenders -SparkUp Coaching daaraan niet gebonden.  De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten geenszins Reinhilde Mullenders -SparkUp Coaching tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.2. Een overeenkomst komt pas tot stand na ondertekening van een document door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger, waarin enerzijds een duidelijke projectomschrijving met gedetailleerde prijsopgave werd opgenomen, alsook specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden.

Enkel indien de overeenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.
 

Artikel 3: Gebruikersvoorwaarden

3.1. Verplichtingen en beperkingen van de klant

De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

De klant mag geen processen of handelingen toepassen, waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching en /of klanten van Reinhilde Mullenders -SparkUp Coaching hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn gevraagde persoonlijke analyses en rapporteringen aan derden. De klant is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching niet gerechtigd enige rechten en plichten die voortvloeien uit deze of een andere overeenkomst over te dragen aan derden.

In geval de klant materiaal (visueel en auditief) wenst te gebruiken verkregen door het aankopen van een product of het fysiek aanwezig zijn gedurende een activiteit georganiseerd door Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching kan dit enkel wanneer schriftelijke toestemming is gegeven door Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching.
Auteursrechtelijk beschermd materiaal – Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijvoorbeeld videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal,… zonder voorafgaande toestemming van de auteur wordt beschouwd als een illegale activiteit.

Indien Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching dergelijke praktijken vaststelt, zal zij overgaan tot een onmiddellijke stopzetting van de dienstverlening in kwestie. De bevoegde instanties zullen eveneens onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Indien wordt vastgesteld dat aangeboden diensten worden gebruikt om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van Reinhilde Mullenders -SparkUp Coaching wordt onmiddellijk de dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigd zonder compensatie/ terugbetaling. Naargelang de aard van de schade kunnen er verschillende diensten in betrokken worden, indien nodig kunnen er gerechtelijke gevolgen zijn.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over het aanbod, speciale aanbiedingen en of klachten kan deze schrijven naar sparkupcoaching@gmail.com
 

Artikel 4: Termijnen en meerwerk

4.1 De door Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief of het moet uitdrukkelijk vermeld staan in de offerte dat er geen flexibiliteit is in uitvoeringsdata. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching het recht om het contract te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

4.2. Meerwerk – Is met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

  1. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp van een op maat gemaakte dienstverlening, nadat deze door opdrachtgever is goedgekeurd;

  2. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching kenbaar zijn gemaakt;

  3. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching weinig of geen invloed kan uitoefenen;

  4. tekortschietende medewerking van opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.
 

Artikel 5: Betalingsmodaliteiten

Individuele coaching – Een afspraak wordt bevestigd indien het bedrag voor de komende coaching sessie is betaald. Dit kan cash of via bank QR op het einde van de coaching.
Indien een afspraak niet tenminste 24u op voorhand wordt geannuleerd bij verlet, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en dient deze betaling niet als een betaling voor een volgende coaching sessie. 

Algemeen – De betalingsmodaliteiten voor de workshops en trainingen verlopen via bank- factuur , er is geen terugbetaling mogelijk bij deze diensten.

Op maat geleverde diensten – Bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst is een voorschot van 40% van het totale factuurbedrag opeisbaar. Dit voorshot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd.

Prijsherzieningsclausule – Een herziening van de prijs aan de hand van door beide partijen als aannemelijk aanvaarde indicatoren is te allen tijde mogelijk. In functie van de aard van het project kan in de overeenkomst een specifieke clausule opgenomen worden. 

Termijn van betaling – Tenzij anders is overeengekomen of vermeld op de factuur, zijn de facturen betaalbaar ten laatste 14 dagen na ontvangst van de factuur. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching kenbaar gemaakt te worden.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.  Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten.  Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Uitdrukkelijk ontbindend beding – Bij niet-betaling van de factuur binnen de voorziene termijn, verklaart de klant expliciet dat Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan op dat moment.

Indien na herinnering de klant in gebreke blijft de geleverde diensten en producten te betalen of op een of andere manier zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract ontbinden, door melding aan de klant via een eenvoudige aangetekend schrijven. 
 

Artikel 6: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking Reinhilde Mullenders -SparkUp Coaching respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: correcte facturatie en dit in geval van betwisting te staven, om met de klant te communiceren, om de klant op de hoogte houden van diensten en aanbiedingen Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching, om statistische en anonieme informatie te genereren (bv. Voor trafiek -en profielanalyse),het versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching, SparkUpCoaching@gmail.com , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Reinhilde Mullenders -SparkUp Coaching.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Reinhilde Mullenders – SparkUp Coaching houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op SparkUpCoaching@gmail.com.

bottom of page